Cihly v historické architektuře Prahy. O výrobě a využití zdicích cihel. Seznam pražských cihelen

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

240

ISBN:

978-80-872-20-16-0

catalog Tištěná verze

360 Kč

Rozebráno

Editor: Josef Hájek

Autorský kolektiv: Josef Hájek, Jan Maloušek, Veronika Koberová, Ladislav Bartoš, Matouš Semerád, Karel Kibic ml.

První myšlenky o vzniku předkládané publikace vznikly v rámci mediálního tématu Národního památkového ústavu z roku 2015, nazvaném „Cihla a její matka hlína“. Tehdy se zrodila myšlenka tiskem vydat výběrový katalog kolkovaných cihel ve sbírce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Tento drobný referenční soubor kolkovaných zdicích cihel vznikl díky dlouholetému úsilí pracovnice odboru Péče o památkový fond Ing. Jany Růžičkové. Poněvadž Národní památkový ústav nebyl a není sbírkotvornou institucí, nebylo její ambicí muzeálně, či sběratelsky vytvořit ucelenou sbírku kolkovaných cihel. Soubor byl chápán spíše jako referenční kolekce ukázek autentických stavebních prvků, jež mohly sloužit například jako podpůrný dokumentační materiál pro potřebu konzultací s klienty z řad široké veřejnosti v rámci příprav odborných vyjádření. Jako velice prospěšná se ukázala možnost konzultovat nad ukázkami autentických dobových stavebních prvků pro pochopení historických technologických postupů, tvaroslovných a měřítkových vztahů a dalších aspektů. Jelikož problematiku výroby a využití zdicích cihel je možno sledovat z  úhlů pohledu celé řady odborných vědních disciplín, byl původní úzký záměr plánované publikace podstatně přepracován a rozšířen. Za pomoci širšího autorského kolektivu ze všech tří odborných odborů územního pracoviště (M. Semerád z odboru Archeologie, J. Maloušek, V. Koberová z odboru Péče o památkový fond, J. Hájek a L. Bartoš z odboru Evidence, dokumentace a IS) vznikla kolektivní monografie, v níž byla pojednána problematika výroby a využití zdicích cihel v pražské historické architektuře. Externím spoluautorem byl Ing. arch. Karel Kibic ml. z generálního ředitelství. Součástí publikace je první podrobný tiskem vydaný soupis cihelen v územním rozsahu hlavního města s bohatou plánovou a obrazovou doprovodnou dokumentací.

Obsah:

Úvod (Josef Hájek)

  • Cihelná gotika Starého Města pražského ve vrcholném středověku (Matouš Semerád)

Nástin stavebního vývoje cihelných staveb, jejich dislokací na území Starého Města pražského od poloviny 13. do 15. století, popis stavebně architektonických detailů a konstrukčních řešení doplňuje dosud nepublikovaná dokumentace nálezových situací z dokumentačních fondů NPÚ, územního odborného pracoviště v Praze. Přehledová mapa zachycuje známé objekty, u nichž se uplatňují prvky cihelné architektury.

  • Barokní opevnění Prahy (Jan Maloušek, Veronika Koberová, Karel Kibic ml.)

Přehled vývoje podoby pražské bastionové pevnosti v představách projektantů, postup její výstavby s důrazem na stavební stránku tohoto vojensko-inženýrského díla. Stať je doplněna přehledem novodobých stavebních zásahů do dochovaných částí předmětné památky a nálezů s těmito pracemi souvisejícími.

  • Výroba zdicích cihel v Praze (Josef Hájek)

Historický přehled produkce zdicích cihel v Praze od 14. do poloviny 20. století doplňuje typologický vývoj cihlářských pecí a přidružených technologických utilit. Toto shrnutí, reflektující množství poznatků řady vědních oborů, bylo významně obohaceno za pomoci archivní heuristiky a analýzy dochované původní projektové dokumentace. Obecně pak byla s průmyslovou výrobou spojena snaha o jednotnou organizaci odbytu cihlářských výrobků, zavádění podrobných legislativních regulativ i postupný rozvoj oborového života.

  • Soupis pražských cihelen – vybraná hesla (Josef Hájek)

Seznam je prvním pokusem o kompletní soupis cihelen v rámci území hlavního města Prahy. Výběr z katalogu obsahuje tištěná kapitola monografie, úplná verze seznamu cihelen je zpřístupněna na přiloženém DVD. Číslování obrázků v tištěné monografii odpovídá digitální verzi. Autor seznamu si je vědom skutečnosti, že seznam je nekompletní, neboť reflektuje dosavadní ne zcela uspokojivý stav bádání. Snahou však bylo seskupit na základě dostupných podkladů maximum toho, co se v dané chvíli podařilo dohledat a utřídit. Přejeme si, aby se soupis stal základem dalšího bádání, upřesňování a doplňování.

  • Výběrový katalog historických zdicích cihel pražské provenience na územním odborném pracovišti NPÚ v Praze (Ladislav Bartoš)

Kapitola ve formě výběrového katalogu zdicích kolkovaných cihel představuje jádro sbírky stavební keramiky pražského pracoviště NPÚ. Základem katalogu je deskripce a vyobrazení vybraných cihel v jejich dochovaném stavu, další důležité informace, jako je místo nálezu, doba a místo zhotovení cihly atd., se podařilo zjistit jen pro některé kusy. Je možné, že i publikace tohoto katalogu přispěje k dalšímu doplnění některých dosud chybějících informací o pražských cihlách.

Slovníky odborné terminologie (Jan Maloušek, Josef Hájek)

Literatura

Resumé

Summary

Zusammenfassung

Příloha DVD: Seznam pražských cihelen – kompletní verze (Josef Hájek)


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat