Tematické průzkumy

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek a s výzkumným Technologie a materiály. Výzkumný cíl v sobě slučuje dílčí výzkumné úkoly, jejichž zaměření neodpovídá žádnému z jiných řešených výzkumných cílů, přesto jsou pro NPÚ vědecky i jinak zajímavé.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

FIŘT, Jan 2016: Nástěnné malby v kostele sv. Havla na Zbraslavi, Památky středních Čech 30, 2, 59–64. ISSN 0862-1586.

JAKUBCOVÁ, Zuzana – ŠUBRTOVÁ, Jana 2015: Pomníky lásky a smrti. K firemní produkci sepulkrálních děl na Jablonecku a Liberecku v 19. a první polovině 20. století, Fontes Nissae  16, 2, 12–35. ISSN 1213-5097.

KOVAŘÍK, Viktor – ZAHRADNÍK, Pavel 2015: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Stříbře. K historii, předchozím opravám a poslední celkové obnově památky, Památky západních Čech 5, 5, 101–114. ISSN 1805-8906.

KOVAŘÍK, Viktor – ZAHRADNÍK, Pavel 2016: Mariánský sloup na Palackého náměstí v Hořovicích, k jeho historii, transferům a peripetiím oprav i restaurování v minulosti, Památky středních Čech 2, 37–51. ISSN 0682-1586.

KOVAŘÍK, Viktor 2015: Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky v Čechách – nově objevené dílo Lazara Widemanna (Widmanna), Průzkumy památek 22, 2, 192–200. ISSN 1212-1487.

KUNEŠ, Petr – KRAJČOVÁ, Vladislava 2015: Památník Tomáše Bati ve Zlíně – možnosti a limity průzkumu památek nejen moderní architektury, Fórum pro konzervátory-restaurátory 6, 83–88. ISSN 1805-0050.

LAVIČKA, Filip 2015: Vyšebrodský opat Kryštof Knoll (1507–1528, † 1542) jako mecenáš umění, Jihočeský sborník historický 84, 77–114. ISSN 0323-004X.

LAVIČKA, Roman 2015: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, Památky západních Čech 5, 1, 27–43. ISSN 1805-8906.

LAVIČKA, Roman 2015: Vyšebrodský opat Kryštof Knoll (1507–1528, †1542) jako mecenáš umění, Jihočeský sborník historický 84, 77–114. ISSN 0323-004X.

LAVIČKA, Roman 2016: „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům, Zprávy památkové péče 76, příloha, 78–86. ISSN 1210-5538.

MICHOINOVÁ, Dagmar 2015: Poruchy historických fasád při používání vnitřně hydrofobizovaných omítek – příklady z praxe, Památky západních Čech 5, 115–118. ISSN 1805-8906.

PAŘÍZKOVÁ ČEVONOVÁ, Jana 2015: Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích. Od poloviny 20. století do roku 1989, Zprávy památkové péče 75, 1, 33–47. ISSN 1210-5538.

PATRNÝ, Michal 2015: Předběžné výsledky z aktuálních průzkumů hradu Rabí, Castellologica bohemica 15. ISSN 1211-6831.