Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře

Výzkumný cíl Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře v roce 2012 navázal na výzkumný záměr NPÚ Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (MK07503233303) ukončený v roce 2011. V roce 2015 byl název pro lepší výstižnost změněn na Výzkum nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzkumu a dokumentace – ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře.

2014

Operativní průzkum a dokumentace vybraných 16 ohrožených staveb, vhodných k prověření správnosti připravovaných čtyř certifikovaných metodik (viz výsledky). Provedení výběru staveb na základě aktuální rešerše s přednostním přihlédnutím k ohroženosti vypovídací hodnoty. Odborná příprava seznamu ohrožených staveb pro průzkum a dokumentaci podle připravovaných metodik jako podkladu pro rok 2015.

2013

Pokračování v operativním průzkumu a dokumentaci nemovitých památek (OPD) formou stavebněhistorických průzkumů vybraných objektů ohrožených staveb, které budou využity v další etapě k vypracovávání rukopisu certifikované metodiky: Měřická dokumentace pro průzkum v památkové péči; Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel; Plošný průzkum hospodářských dvorů; Inventarizace architektonických prvků; Archivní průzkum pro SHP včetně využití fotodokumentace vybraných objektů při vypracovávání rukopisu certifikované metodiky Digitální a digitalizováná fotodokumentace pro vědecké účely památkové péče. Dalším výzkumným cílem je výzkum a detailní dokumentace stavu objektu (pasportizace).

2012

Náplní výzkumného cíle je operativní průzkum a dokumentace nemovitých památek (OPD), základní výzkum formou stavebněhistorických průzkumů (vypracování modelových a instruktivních SHP s následným uměleckohistorickým vyhodnocením) a výzkum a detailní dokumentace stavu objektu (pasportizace) – dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků.

Výsledky

B – Odborná kniha

ADAMCOVÁ, Kateřina a kol. 2015: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji. Praha. ISBN 978-80-7480-046-7.

HAJNÁ, Milena 2016: Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. České Budějovice. ISBN 978-80-87890-17-2.

HAVLICE, Jiří – LAVIČKA, Roman – ČAPEK, Ladislav – FRÖHLICH, Jiří – KRAJÍC, Rudolf – REITINGER, Lukáš 2016: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-74-8.

KALÁBOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Michal – ŠKRABAL, Zdeněk Jakub – ŠKRABALOVÁ, Eva 2015: Hrad Pernštejn. Kroměříž. ISBN 978-80-87231-24-1.

MENCL, Václav – FLÍDR, Aleš – VÁCHA, Zdeněk – MÍCHALOVÁ, Zdeňka 2016: 5 městských reservací Jihomoravského kraje. Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž (komentované vydání). Brno. ISBN 978-80-87967-06-5.

OURODOVÁ-HRONKOVÁ, Ludmila 2016: The Hamilton Brothers. Aristocratic Hunting Paintings in the 18th Century. České Budějovice. 978-80-85033-73-1.

ROSOVÁ, Romana 2014: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Ostrava. ISBN 978-80-85034-79-0.

ZAJONCOVÁ, Jana – HANZLÍK, Jan – HÁJKOVÁ, Lenka 2016: Teplice. Architektura moderní doby. 1860–2000. Ústí nad Labem. 978-80-85036-66-4.

ŽIŽKA, Jan 2016: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách. Praha. ISBN 978-80-86516-85-1.

C – Kapitoly v knize

ČEVONOVÁ, Jana 2012: Kamenné antependium z roku 1452 v kostele Nejsv. Trojice v Klášterci nad Orlicí. In: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, 77–85. ISBN 978-80-86890-46-3.

KANIOVÁ, Petra – KOLÁŘ, František – ROSOVÁ, Romana – KIECOŇ, Marek 2013: Dílky skládačky našeho poznání o opavském městském opevnění. In: F. Kolář (ed.), Opavské hradby. Opava – Ostrava: Národní památkový ústav, 16–27. ISBN: 978-80-85034-70-7.

ŠNEJD, Daniel 2014: Rozšíření špýcharového domu na Doudlebsku. In: Vesnická stavební kultura. Stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 118–126. ISBN 978-80-210-7540-5.

J – Článek v odborném periodiku

BARTOŠ, Ladislav 2014: Okna apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, Staletá Praha 30, 2, 111–120. ISSN 0231-6056.

KOLKA, Miroslav – KONVALINKOVÁ, Tereza 2012: Plošný průzkum vesnických sídel na příkladu vesnice Pavlovice, Průzkumy památek 19, 2, 5–38. ISSN 1212-1487.  

VAŘEKOVÁ, Zuzana – ŠVEC, Jiří 2014: Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta, Průzkumy památek 21, 2, 162–180. ISSN 1212-1487.

RAZÍM, Vladislav 2014: K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna, Průzkumy památek 21, 1, 39–74. ISSN 1212-1487.

DOHNALOVÁ, Petra – NAVRÁTIL, Miroslav 2014: Nová zjištění k vývoji kostela sv. Mikuláše v Pozdřanech, Průzkumy památek 21, 1, 122–130. ISSN 1212-1487.

ROSOVÁ, Romana 2014: Proměny názorů památkové péče na tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí a jejich vliv na stavební vývoj objektu, Časopis Slezského zemského muzea, série B 63, 2, 143–154. ISSN 1211-3131.

KONVALINKOVÁ, Tereza – OUHRABKA, Martin 2014: Proměny venkovské zástavby na území západních Krkonoš. Poznatky z plošného průzkumu vesnických sídel a lidové architektury, Fontes Nissae – Prameny Nisy 15, 2, 56–73. ISSN 1213-5097.

BARTOŠOVÁ, Veronika – HAVLÍKOVÁ, Dorota 2014: Příklady dokumentace dřevěných historických mřížových dveří v interiérech domů, Staletá Praha 30, 1, 136–144. ISSN 0231-6056.

VYLETOVÁ, Eva 2014: Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem, Průzkumy památek 21, 1, 69–84. ISSN 1212-1487.

ŠNEJD, Daniel – HAVLICE, Jiří – KODÝDEK , Libor 2014: Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 v Mirkovicích. Výsledky hloubkového průzkumu, Průzkumy památek 21, 2, 139–154. ISSN 1212-1487.

ROSOVÁ, Romana 2013: Dřevěné kostely v okrese Frýdek-Místek. 2. část 2013: Práce a studie Muzea Beskyd 25, 1, 3–26. ISSN 1804-1116.

FOUD, Karel – PLEŠMÍD, Stanislav 2013: Dveře jako slohový prvek roubených sýpek na Plzeňsku, Domažlicku, Klatovsku a Chebsku. Příspěvek k poznání historického stavebního fondu českého západu, Sborník muzea Karlovarského kraje 21, 1, 231–240. ISSN 1803-6066.

BARTOŠOVÁ, Veronika – HAVLÍKOVÁ, Dorota 2013:  Historické okenní výplně barokních vikířů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze, Staletá Praha 29, 1, 83–90. ISSN 0231-6056.

VRLA, Radim 2013: Hrad Brumov. Nové poznatky a úvahy o stavebním vývoji ve 13.–16. století, Průzkumy památek 20, 2, 115–123. ISSN  1212-1487.

VAŘEKOVÁ, Zuzana 2013: Mravín u Vysokého Mýta. K průzkumu vesnických staveb, Průzkumy památek 20, 2, 67–82. ISSN 1212-1487.

VAŘEKOVÁ, Zuzana 2013: Náchodský kostel sv. Vavřince. Poznatky z obnovy interiéru, Průzkumy památek 20, 2, 67–82. ISSN 1212-1487.  

BLÁHA, Jiří – DOHNALOVÁ, Petra 2013: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově, Průzkumy památky 20, 1, 237–256. ISSN 1212-1487.

ŠNEJD, Daniel 2013: Nové poznatky o rozšíření špýcharového domu na Českokrumlovsku, Průzkumy památek 20, 2, 83–96. ISSN 1212-1487.

KOLKA, Miroslav – KONVALINKOVÁ, Tereza – OUHRABKA, Martin 2013: Plošný průzkum vesnických sídel a lidové architektury. Metodika a aktuální příklady z území Libereckého kraje, Fontes Nissae 14, 2, 50–69. ISSN 1213-5097.

BERÁNEK, Jan – KYPTA, Jan – NEUSTUPNÝ, Zdeněk – LAVAL, Filip 2013: Raně gotický závěr chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, Průzkumy památek 20, 1, 49–80. ISSN 1212-1487.

RAZÍM, Vladislav 2013: Věž hradu Gutštejna, Průzkumy památek 20, 1, 213–229. ISSN 1212-1487.

SLAVÍK, Jiří – BUROŇ, Miloš 2012: „Patra jsou nezajímavá?“ Výsledky operativního průzkumu a dokumentace domu čp. 41 na Velkém náměstí v Hradci Králové, Průzkumy památek 19, 1, 102–115. ISSN 1212-1487.

VYLETOVÁ, Eva – NACHTMANNOVÁ, Alena 2012: Klášterní kostel cyriaků v Benátkách nad Jizerou, Průzkumy památek 19, 2, 95–120. ISSN 1212-1487.

MACEK, Petr 2012: Klenba závěru kostela sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky České. Detailní pohled na klenební umění, Staletá Praha 28, 1, 112–118. ISSN 0231-6056.

JAROŠ, Jiří – MÍCHALOVÁ, Zdeňka 2012: Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna, Průzkumy památek 19, 1, 116–125. ISSN 1212-1487.

BELŠÍK, Ondřej 2012: Prostějovská renesanční radnice a její nejstarší podoba. Sonda do stavebních dějin objektu, Vlastivědný věstník moravský 64, 3, 219–233. ISSN 0323-2581.

CHALOUPKA, Jakub – HAVLÍKOVÁ, Dorota – BARTOŠOVÁ, Veronika 2012: Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze, Staletá Praha 28, 1, 135–141. ISSN 0321-6056.

VAŘEKOVÁ, Zuzana 2012: Sedlec u Vysokého Mýta. Průzkum vesnických staveb, Průzkumy památek 19, 2, 39–52. ISSN 1212-1487.

MACEK, Petr 2012: Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum, Zprávy památkové péče 72, 2, 83–87. ISSN: 1210-5538.

PATRNÝ, Michal 2012: Stavební vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně od 14. do 20. století, Průzkumy památek 19, 2, 145–162. ISSN 1212-1487.

RAZÍM, Vladislav 2012: Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny, Průzkumy památek 19, příloha, 5–158. ISSN 1212-1487.

OUHRABKA, Martin 2012: Předměstský dům čp. 739 v Lomnici nad Popelkou. Četné ztráty staveb lidové architektury v kontextu chybějících plošných průzkumů, Fontes Nissae 13, 2, 79–85. ISSN 1213-5097.

FOUD, Karel 2014: Usedlost čp. 46 v Líšině. Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku, Průzkumy památek 21, 2, 155–162. ISSN 1212-1487.

VYLETOVÁ, Eva 2013: Pozdně renesanční dům čp. 98 v Brandýse nad Labem, Průzkumy památek 20, 2, 97–114. ISSN 1212-1487.

KYPTA, Jan – VESELÝ, Jan 2012: Obytná stavba v parkánu hradu Dívčího Kamene, Průzkumy památek 19, 1, 87–101. ISSN 1212-1487.

ŽIŽKA, Jan 2013: Brány vrchnostenských dvorů v Čechách od 16. do počátku 20. století, Průzkumy památek 20, 2, 29–50. ISSN 1212–1487.

KYPTA, Jan – NACHTMANNOVÁ, Alena – VESELÝ, Jan 2013: Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku, Průzkumy památek 20, 2, 3–28. ISSN 1212-1487.

VESELÝ, Jan – NOVÁ, Eliška – KYPTA, Jan 2014: Obytná budova děkanství v Hořovicích, Památky středních Čech 28, 2, 1–14. ISSN 0862-1586.

VESELÁ, Hana – SELLNEROVÁ, Alena – HANZLÍK, Jan 2014: Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století, Průzkumy památek 21, 2, 181–194. ISSN 1212-1487.

KYPTA, Jan – NEUSTUPNÝ, Zdeněk – ŠIMŮNEK, Robert – VESELÝ, Jan 2012: Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12.–14. století. Architektura jako odraz sociálních proměn, Průzkumy památek 19, 2, 53–94. ISSN 1212-1487.